Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „LIMO TRADING COMPANY“ (toliau – ROYAL DENTA) internetinės svetainės www.royaldenta.com bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų ir naujienlaiškių gavėjų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika ROYAL DENTA internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojai ir naujienlaiškių gavėjai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,  kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – ROYAL DENTA internetinės svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojas ir / ar naujienlaiškių gavėjas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko ROYAL DENTA.

 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

 

Duomenų valdytojas – UAB „LIMO TRADING COMPANY“, juridinio asmens kodas: 133114845, buveinės adresas: Ievos Kalno g. 6-10, 93103 Neringa, tel. Nr. +370 684 19699, elektroninio pašto adresas: info@royaldenta.lt.

 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

 

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

 

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. ROYAL DENTA, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
  • Asmens duomenis ROYAL DENTA tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • ROYAL DENTA asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
  • ROYAL DENTA atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • ROYAL DENTA, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • ROYAL DENTA yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 1. ROYAL DENTA Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • ROYAL DENTA teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos ieškojimą bei užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą, taip pat rinkodaros bei marketingo tikslu (Duomenų subjekto sutikimu siunčiant naujienlaiškius).

 

 1. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu ROYAL DENTA renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
  • Asmens duomenis: vardą arba vardą ir pavardę (Jums juos pateikus);
  • Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą (Jums juos pateikus);
  • Kitus Jūsų užklausoje / užsakyme ROYAL DENTA pateiktus asmens duomenis / informaciją;
  • Kitus naujienlaiškių gavėjų asmens duomenis: specializacija (vaistininkas, odontologas, burnos higienistas ar kt.), miestas (Jums juos pateikus).

 

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

 1. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru.
 2. ROYAL DENTA Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą ROYAL DENTA internetinėje svetainėje, užsisakydami naujienlaiškius, siųsdami informaciją ROYAL DENTA internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais ar ROYAL DENTA socialinių tinklų paskyrose. Tokiais atvejais ROYAL DENTA Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir / ar siųsti naujienlaiškius, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.
 3. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės pagalba pateiktose užklausose esantys duomenys saugomi ne ilgiau kaip trejus metus po atsakymo į užklausą pateikimo, o vėliau yra sunaikinami.

 

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  • Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į ROYAL DENTA su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad ROYAL DENTA yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į ROYAL DENTA su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam iš šių pagrindų:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į ROYAL DENTA su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį ROYAL DENTA gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • ROYAL DENTA nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar ROYAL DENTA teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. ROYAL DENTA Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. ROYAL DENTA, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
  • Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte ROYAL DENTA susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o ROYAL DENTA privalo nesudaryti tam kliūčių.

 

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
 
 1. ROYAL DENTA saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Su ROYAL DENTA renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
 3. ROYAL DENTA užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms ROYAL DENTA paslaugas, užtikrinančias ROYAL DENTA naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
 2. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
 3. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia ROYAL DENTA tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
 2. Pagrindiniai ROYAL DENTA internetinėje svetainėje naudojami slapukai:
Cookie Name
Description
Moment of creation/ Expiration time
CMSSESSIDX
Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
Iki interneto svetainės lango uždarymo.
cookiesAgree
Standartinis slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje.
Iki ištrynimo.
cookiesLevelX
Standartinis slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje.
Iki ištrynimo.
_ga
Statistikos slapukas, kurį naudoja „Google Analytics“. Slapukas naudojamas atskirti vartotojus, lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.
2 metai.
_gat
Statistikos slapukai, kurie naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
1 diena.
_gid
Statistikos slapukas, naudojamas „Google Analytics“ siekiant atpažinti Asmenį.
1 diena.
gat_gtag
Reklamos slapukai naudojami „Google Tag Manager“.
1 minutė.
IDE
Reklamos slapukas, naudojamas Google Ads, siekiant atpažinti Asmenį.
1 metai.
fr
Reklamos slapukas. Apsilankius tinklapyje šį slapuką nustato „Facebook“, reklamų rodymui „Facebook“ bei jų valdomose platformose.
3 mėnesiai.
 1. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus“.
 2. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
 3. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios ROYAL DENTA internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

 

VIII SKYRIUS
NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS

 

 1. Duomenų subjekto sutikimu rinkodaros bei marketingo tikslu ROYAL DENTA gali siųsti Duomenų subjektui naujienlaiškius su informacija apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus ar seminarus ir kitu tiesioginės rinkodaros turiniu.
 2. ROYAL DENTA naujienlaiškius Duomenų subjektui siunčia tik turėdama iš anksto duotą Duomenų subjekto sutikimą, išreikštą elektronine forma bei aktyviu veiksmu – t. y. ROYAL DENTA internetinėje svetainėje užpildant atitinkamą formą ir nurodant elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujama gauti naujienlaiškius.
 3. ROYAL DENTA naujienlaiškius Duomenų subjektui siunčia iki jo sutikimo atšaukimo.
 4. Duomenų subjektui yra sudaroma galimybė lengvai atsisakyti gauti naujienlaiškius ir nesutikti dėl tolimesnio tokio tiesioginės rinkodaros turinio siuntimo. Tokia galimybė Duomenų subjektui yra sudaroma paspaudus ant nuorodos pačiame elektroniniame laiške.
 5. Duomenų subjektui atsisakius toliau gauti ROYAL DENTA naujienlaiškius su tiesioginės rinkodaros turiniu, toliau naujienlaiškiai Duomenų subjektui nebesiunčiami.

 

IX SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: royaldenta.com.

 

X SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

 1. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su ROYAL DENTA renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@royaldenta.lt.